Üldised nõuanded õppetöö jõukohastamiseks

* Luua motiiv ja huvi õppimiseks, julgustada lapse initsiatiivi. Huvi hoiavad objektide
ja nähtuste vahetu kogemine, mängulised ja praktilised tegevused.
* Selgitada välja õpilase potentsiaalne arenguvald ja õpetada selle piirides
(reguleerida raskusastet, leida last arendav jõukohane käsitlus).
* Eelistada õppetöös turvalisust ja struktureeritust.
* Paigutada õpilane istuma kohta, kus oleks teda kergem aidata.
* Koondada enne õpetamist lapse tähelepanu.
* Individualiseerida õppetööd hariduslikest erivajadustest lähtuvalt.
* Esitada õppematerjali raskusastmete kaupa.
* Näitlikustada õpetust.
* Sõnastada tööjuhiseid selgelt ja lakooniliselt (tegevust käivitavalt). Korrata
juhtnööre ja korraldusi.
* Kindlustada töökorralduste ja -juhiste täpne mõistmine ning täitmine.
* Kasutada jõukohastatud õppematerjali (sh õppeteksti) ja suunata lapsi
individuaalseid abistamisvahendeid (reeglite ja valemite kogumikud,
lahendusalgoritmid, ajatelg, kaardid jne) kasutama.
* Õpetada õppeülesandeid täitma operatsioonide kaupa.
* Juhendada iseseisva töö täitmist, õpiraskustega laps ei suuda täiesti iseseisvalt
töötada. Töövõtteid on vaja eelnevalt tutvustada ja kasutada.
* Ennetada väsimust.
* Anda ülesannete täitmiseks vajadusel rohkem aega.
* Õpetada õppimise strateegiaid.
* Valida ja kasutada tunnetustegevust aktiviseerivaid võtteid.
* Kindlustada, et õpilane mõistaks õpetatavat (õpetaja kõne, selgituste detailsus,
alateemade seostamine jne)
* Lülitada õpilase enda kõne aktiivselt õppematerjali omandamisse.
* Julgustada lapsi küsima ja ise õpitava kohta küsimusi esitama.
* Korrata õppematerjali samm-sammult.
* Õpetada enesekontrollivõtteid ja oskust oma tegevust planeerida.
* Soodustada oskuste integreerimist eri ainete vahel, seostades seda varem õpitu
või oma isikliku kogemusega ning uudsetes tingimustes kasutamisega. Toetuda
võimalusel praktilisele tegevusele või väljundile.
* Anda positiivset kirjeldavat tagasisidet.
* Kooskõlastada kodu ja kooli vahel õpetamismeetodid ja kodutööde maht (sh
hüperaktiivsetel ja aeglastel lastel) .
* Suunata kodust õppimist kodutööde ettevalmistamisega koolis või lapsevanemate
juhendamisega.
* Suhtuda igasse lapsesse positiivselt, sest iga laps on eriline, igal lapsel on õigus
saada oma vaimsest võimekusest lähtuvat kvaliteetset õpetust.

(“Lapse arengu, oskuste ja tunnetusprotsesside mõju õppimisele. Nõuandeid individuaalseks arendustööks.” 2013, Erg, L., Kontor, A.)