Valitsus kinnitas haridusvaldkonna ja eesti keele arengukava

Valitsus kinnitas täna kaks valdkondlikku arengukava aastani 2035: haridusvaldkonna arengukava fookuses on õpetajate järelkasvu tagamine, õppe personaliseerimine ja õppijate igakülgne toetamine, eesti keele arengukava keskendub eesti keele populariseerimisele, staatuse kindlustamisele ning keeleteaduse ja -tehnoloogia arendamisele. Keeleõppe teemad on olulisel kohal mõlemas valdkondlikus arengukavas.

Haridusvaldkonna arengukavas on tähelepanu all õpetajate, tugispetsialistide ja koolijuhtide järelkasvu tagamine ning nüüdisaegse õpikäsituse ja tipptasemel õppekavade süsteemne rakendamine, samuti formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimine. Olulisel kohal on tugiteenuste süsteemi edasiarendamine ning turvalise, kaasava ja liikumist soodustava õppekeskkonna loomine, mis toetab kõiki õppeprotsessis osalejaid. Keskendutakse ka sellele, kuidas vähendada erialase hariduseta või aegunud oskustega inimeste osakaalu ning viia täiendus- ja ümberõppevõimalused paremini kooskõlla tööturu vajadustega.

Eesti keele arengukavas on kolm põhiteemat: eesti keele staatus ja maine, keele uurimine ja taristu ning õpe. Selleks, et tagada eesti keele elujõud, tuleb arendada keeletaristut, tugevdada eesti keele mainet ning lahendada mitmekeelsusega seotud väljakutseid.

Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021-2035.